Anvisningar

Dessa kommer att uppdateras innan länken läggs ut i början av augusti.

Ansökan skall inlämnas på sätt som framgår av nedanstående instruktioner.

Ett exemplar, bestående av:

 • 1. Ansökningsblankett.
 • 2. Sammanfattning av projektet/resans ändamål, motivering samt program, högst 150 ord.
 • 3. Utförligt forskningsprogram (t.ex. undersökningsmetod, möjliga resultat, dessas kliniska betydelse, den besökta institutionens status etc.)
 • 4. Kostnadsberäkning med motivering.
 • 5. Personalia.
 • 6. Övriga handlingar som åberopas enligt särskild förteckning.

Sex hophäftade exemplar bestående av:

 • 1. Ansökningsblankett.
 • 2. Sammanfattning enl. punkt. 2 ovan.
 • 3. Kostnadsberäkning enl. punkt 4 ovan.

Vid ifyllandet av blanketten iakttages:

 • 1. Driftskostnader:
  Oavsett var anslagsmottagaren bedriver sin forskning, dvs vid t.ex. universitet, högskola eller undervisningssjukhus, ska gängse förvaltningspraxis tillämpas. I driftskostnader skall ingå ev. lönekostnader med tillägg av sociala kostnader enligt de normer som gäller för respektive institution.
 • 2. Kostnadstäckning för projekt finansierade av TNS:
  Styrelsen för TNS har beslutat följa de riktlinjer för kostnadstäckning av projekt som framtagits av KAW.
  Det innebär TNS kommer att acceptera följande kostnadsslag:
  • *) Direkta kostnader för i projektet verksamma personer samt för förbrukningsmaterial.
  • *) Direkta lokalkostnader förknippade med projekt för personer enl. ovan.
  • *) Övriga direkta projektrelaterade kostnader, såsom ekonomiadministration och IT-system.
 • 3. Utrustning:
  Under utrustning upptas exempelvis instrument och apparatur som behövs för forskningsuppgiften. Utrustning som anskaffas genom anslag från stiftelsen skall disponeras av den sökande så länge han bedriver den forskningsuppgift för vilken anslaget beviljats. Då forskningsuppgiften avslutas, skall utrustningen tillfalla den institution som den anslagssökande då tillhör, såvida stiftelsens styrelse inte annorlunda beslutat.
 • 4. Anslag för resor:
  För resekostnader och uppehållskostnader får högst upptas de belopp som enligt de statliga reglerna utgår vid resor av motsvarande slag.

Den sökande skall tillse att de forskningsprojekt ansökan avser godkänts av den etiska kommittén vid dennes fakultet. Alla anslag utdelas med förbehåll för sådant godkännande.

Det åligger sökanden att tilse att ansökan med bilagor inges enligt ovanstående instruktioner. Stiftelsen åtar sig ej att ombesörja kopiering av ansökningshandlingar. Ofullständigt ifylld ansökan och/eller ej komplett ingiven ansökan tas ej upp till behandling.

REDOGÖRELSE

Anslagsmottagare skall senast den 1 september året efter det anslag beviljats avge en delrapport över forskningsarbetets fortskridande respektive över sin resa. För att nya anslag skall kunna beviljas, måste redogörelse lämnas för tidigare anslag, senast i samband med den nya ansökan. Detta gäller vare sig ansökan gäller fortsättning av tidigare projekt eller ett helt nytt projekt. Slutrapport och ekonomisk redovisning skall avges senast två år efter det att anslaget utdelats.

Stiftelsen har inte anspråk på delaktighet i resultat som framkommer genom forskningsarbete bekostat med anslag från stiftelsen. Anslagsmottagare har sålunda ensamma äganderätt till patenterbara uppfinningar framkomna under forskningsarbetet. De har också frihet att själva publicera sina resultat, varvid dock anslagsgivaren skall anges. Särtryck av publikationer bör tillställas stiftelsen.